بستکیه دبی

بَستَکیه در عربی،البستکیة خوانده میشود و نام محله‌ای بسیار قدیمی و خاطرانگیز در امارت دبی ویکی از نقاط جذاب امارات کشور عربستان است. این محله را بستکی‌های مهاجر از شهرستان بستک استان هرمزگان از سال 1890میلادی به بعد ساختند. "محلهٔ قدیمی بستکیه"در نزدیکی موزه دبی در منطقهٔ بر دبی و در خیابان فهیدی واقع  شده. خانه‌هایی با نقشه های کهن، کوچه‌های تنگ و بادگیرهای بلند، نشان دهنده ی شیوه ی زندگی مردم در دبی کهن میباشد. این بادگیرها فقط جهت تزئینات  نبوده بلکه از آنها برای خنک کردن خانه هااستفاده میشد. حکومت دبی در حال حاضردر دست بازسازی این محله می‌باشد تا از آن به جهت یک ده گردشگری مورد استفاده قرار میگیرد.