تلفنهای ضروری دبی

 
فوريت هاي پزشکي.......................... 999
پليس.........................................     999
اداره پليس........................     042694444
اطلاعات ضروري تلفن.....................     181
اطلاعات پرواز دبي...............     042166666
تاکسيراني دبي..................     042080808
تاکسي تلفني دبي.............     042080808
راهنم ي جامع تلفن ............    700017000
اداره مهاجرت دبي ...............    043980000
اداره برق دبي.....................     043244444
اداره برق شارجه.................     065288888
دادگاه دبي.........................     043347777
پست مرکزي......................     042622222
هواشناسي امارات.............     026667776
اداره امنيت و محافظت.........     043395397